Glavna skupština

OLYMPIA VODICE d.d.

Vodice, Ljudevita Gaja 6
OIB:78759188952
Uprava društva
 
Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbi članka 24. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice, Uprava Društva objavljuje
 
POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA OLYMPIA VODICE d.d.
Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, održat će se dana 09. rujna 2017. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
2. Izvješće o poslovanju Olympia Vodice d.d.
a) Uprave društva za 2016. godinu
b) NO društva za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu
a) Bilanca stanja na dan 31.12.2016. godine
b) RDG za godinu koja završava 31.12.2016. godine
c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2016.-31.12.2016. godine
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2016.-31.12.2016. godine
e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Odluka o rasporedu dobiti za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
7. Imenovanje revizora za 2017. godinu
Uprava i Nadzorni odbor u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:
Prijedlozi odluka
Prijedlog uz točku 2.
Usvajaju se 2. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d.
Prijedlog uz točku 2.a.
Usvajaju se 2.a. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. Uprave društva za 2016. godinu
Prijedlog uz točku 2.b.
Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2016. godinu
Prijedlog uz točku 3.
Primaju se na znanje godišnji temeljni financijski izvještaji i usvajaju se.
Prijedlog uz točku 3.a
Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2016. godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.
Prijedlog uz točku 3.b.
Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2016. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.
Prijedlog uz točku 3.c.
Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2016. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.
Prijedlog uz točku 3.d.
Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2016. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.
Prijedlog uz točku 3.e.
Prihvaća se revizorsko izvješće za 2016. godinu.
Prijedlog uz točku 4.
Dobit ostvarena u 2016. godini u iznosu od 2.392.456,00 kn, raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.
Prijedlog uz točku 5.
Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2016. godini.
Prijedlog uz točku 6.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem Društva u 2016. godini
Prijedlog uz točku 7.
Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu u Vodicama, Ljudevita Gaja 6, u uredu Uprave Društva svakog radnog dana počevši od dana objave u Narodnim novinama, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.
Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i njihovi punomoćnici. Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći. Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitariju SKDD.
Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.
UPRAVA